Το ειδικό τελωνειακό καθεστώς της Παθητικής Τελειοποίησης (εμπορεύματα προς επανεισαγωγή) προσφέρει την δυνατότητα στην επιχείρηση, δεδομένων ορισμένων συνθηκών και προϋποθέσεων, για την προσωρινή εξαγωγή Κοινοτικών εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τη μεταποίησή τους και στη συνέχεια, την επανεισαγωγή τους ως έτοιμα εμπορεύματα, με όφελος τη μερική ή ολική απαλλαγή των εισαγωγικών δασμών σε αντίθεση με τις κοινές εισαγωγές.

Το καθεστώς Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή εξυπηρετεί τους δικαιούχους ούτως ώστε να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος εργασίας που μπορεί να υπάρχει στις τρίτες χώρες. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η χρήση Κοινοτικών πρώτων υλών στην παραγωγή τελικών προϊόντων, τα οποία θα διατεθούν ελεύθερα στην αγορά. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα επιστροφής ενός προϊόντος σε τρίτη χώρα με σκοπό την επισκευή ή την αντικατάστασή του από άλλο εισαγόμενο εμπόρευμα.

Για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς Παθητικής Τελειοποίησης αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης της ειδικής άδειας, για την διεκπεραίωση της οποίας απαιτείται συγκεκριμένη αίτηση και έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αναγκαία προϋπόθεση στη διαδικασία αποτελεί η μεταποιητική πράξη που θα πραγματοποιηθεί εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας να μην επιφέρει βλάβη σε βάρος των κοινοτικών συμφερόντων. Η άδεια που εκδίδεται για το καθεστώς Παθητικής Τελειοποίησης έχει διάρκεια τριών ετών με δυνατότητα παράτασης.

Το εκτελωνιστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη που διαθέτουμε, αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας όλη τη διαδικασία για να παραλάβετε με συνέπεια και ασφάλεια την άδεια Παθητικής Τελειοποίησης. Διαθέτοντας πιστοποίηση ως εγκεκριμένοι οικονομικοί φορείς, όλοι οι εκτελωνιστές μας είναι στη διάθεσή σας για να διευθετήσουν με κάθε λεπτομέρεια και ταχύτητα ζητήματα που αφορούν τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων σας.