ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων (invoice, packing list,cmr, δελτίο αποστολής) είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε στην διαδικασία της εξαγωγής εμπορευμάτων, μετά την σύνταξη της διασάφησης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου προβλέπεται από τον νόμο και απαιτούνται από τον οίκο εξωτερικού εκδίδονται πιστοποιητικά, EUR1,ATR, CERTIFICATE OF ORIGIN, QUALITY CONTROL, PHYTOSANITARY, etc.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CARNE ATA

Διεθνές τελωνειακό παραστατικό και παράλληλα ένας τίτλος εγγύησης, χρησιμοποιείται κατά βάση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών. Σκοπός αυτής της χρήσης είναι από τελωνειακής πλευράς η διευκόλυνση κατά την εισαγωγή αλλά και να προσδώσει έτσι την προσωρινή εισαγωγή –παραμονή των εμπορευμάτων σ’ ένα κράτος χωρίς να επιβληθούν σ’ αυτά οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ EUR1

Πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται στις Διεθνείς μεταφορές για την μείωση ή την απαλλαγή των εισαγωγικών δασμών στη χώρα εισαγωγής, εφ’ όσον αυτή έχει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ A.T.R.

Πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας, που χρησιμοποιείται μεταξύ της Ε.Ε. και της Τουρκίας.

Δείτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε.