Το ειδικό τελωνειακό καθεστώς της Ενεργητικής Τελειοποίησης (εμπορεύματα προς επανεξαγωγή) παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να παραλαμβάνουν, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, εμπορεύματα από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ή βοηθητική ύλη χωρίς την πληρωμή δασμών και φόρων.

Στα δικαιώματα της Ενεργητικής Τελειοποίησης περιλαμβάνεται η κατεργασία, η μεταποίηση ή η επισκευή των παραπάνω προϊόντων, τα οποία, όταν λάβουν την τελική τους μορφή, είναι έτοιμα προς πώληση και μπορούν να εξαχθούν πάλι σε τρίτες χώρες.
Με αυτό τον τρόπο προωθούνται οι εξαγωγές σε χώρες εκτός ΕΕ και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της Κοινοτικής μεταποιητικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή αφορά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν έδρα εντός ΕΕ ενώ όσες εταιρίες βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς με τον όρο ότι τα υπό μεταποίηση προϊόντα δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

Ο επαγγελματίας εκτελωνιστής επιτυγχάνει άμεσα την έκδοση της άδειας Ενεργητικής Τελειοποίησης με αίτηση και κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ η ισχύς της διαρκεί μέχρι τρία έτη (εξαιρούνται ορισμένα γαλακτοκομικά και αγροτικά προϊόντα που περιορίζονται στους τρεις και έξι μήνες αντίστοιχα).
Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ΕΤ για:
• Εξοπλισμό και εργαλεία
• Καύσιμα και πηγές ενέργειας (εκτός από αυτές που χρειάζονται για τη δοκιμή των μεταποιημένων προϊόντων)
• Λιπαντικά (εκτός από αυτά που χρειάζονται για τη δοκιμή και τη ρύθμιση των μεταποιημένων προϊόντων).

Το εκτελωνιστικό γραφείο μας στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει από την αρχή ως το τέλος τη διαδικασία για να αποκτήσετε την άδεια Ενεργητικής Τελειοποίησης άμεσα, με συνέπεια και ασφάλεια. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στη διεκπεραίωση εκτελωνιστικών υποθέσεων έχουμε τη δυνατότητα παραστάσεων σε όλα τα Τελωνεία της χώρας και προσφέρουμε διευκολύνσεις σε κάθε τελωνειακό έλεγχο.