Διεθνές τελωνειακό παραστατικό και παράλληλα ένας τίτλος εγγύησης, χρησιμοποιείται κατά βάση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Κοινότητας και τρίτων χωρών. Σκοπός αυτής της χρήσης είναι από τελωνειακής πλευράς η διευκόλυνση κατά την εισαγωγή αλλά και να προσδώσει έτσι την προσωρινή εισαγωγή –παραμονή των εμπορευμάτων σ’ ένα κράτος χωρίς να επιβληθούν σ’ αυτά οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.